หน้าแรก
 ประวัติวัด
 ลำดับเจ้าอาวาส
 จำนวนพระสงฆ์
ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์
 ถาวรวัตถุ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
 กระดานสนทนา
 แผนผังวัด
แผนที่วัดและที่พักสงฆ์รัตนัย
ติดต่อวัด
แกลอรี่ภาพเก่าของวัด
บทความธรรมะ
 คณะสงฆ์ตำบลหนองหอย
 ทะเบียนประวัติเจ้าอาวาส
 วัดเมืองสาตรหลวง
 วัดศรีบุญเรือง
 วัดสันป่าเลียง
 วัดเมืองสาตรน้อย
 วัดเสาหิน
ที่พักสงฆ์รัตนัย
มูลนิธิหนองหอยศึกษาสงเคราะห์
 เจ้าคณะตำบลหนองหอย
 ทำเนียบเจ้าคณะตำบล
 ทำเนียบการบริหารงาน
 ประชาสัมพันธ์จาก จต.
 กิจกรรมคณะสงฆ์ตำบล
 หน่วยอบรมประชาชนฯ
 ประธานหน่วยอบรม
 รายชื่อคณะกรรมการ
 ภาพกิจกรรม อ.ป.ต.
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประวัติชุมชน
 การทำโคมล้านนา
 การทำข้าวถัก


สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ
สำนักฯพุทธฯ เชียงใหม่
สำนักงาน จอ.เมืองฯ
มหาเถรสมาคม
กรมการศาสนา
แม่กองธรรมสนามหลวง
กองบาลีสนามหลวง
กระทรวงวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ
พุทธทาสดอทคอม
พระไทยดอทเน็ต


รายนามวัดในอำเภอเมือง ชม.
ทำเนียบสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทำเนียบพระราชาคณะ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลโคมลอย ประเพณียี่เป็ง
หนังสือสวดมนต์วัดฉบับสมบูรณ์
ฟ้อนตั๋วเมือง

ของกิ๋นตนเมือง
ประเพณีปอยหลวง
ประเพณีตานก๋วยสลาก
พิธีขึ้นต้าวตังสี่
อักษรธรรมล้านนา
การแต่งกายฅนล้านนา
พิธีสืบชะตา
ประเพณีขึ้นขันตั้ง
ประเพณีตานข้าวใหม่

       

 ทความธรรมะทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงไว้นั้น  มีที่มาจากหลายแหล่ง  กล่าวคือ  ได้จากการอ่านหนังสือบ้าง  โดยส่วนมากหัวข้อธรรมทั้งหลายนั้นก็ได้มาจาก  หนังสือธรรมวิภาคของคณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง  หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม และธรรมนูญชีวิต ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น 
        รวมถึงได้ฟังเทศนาจากพระนักเทศน์  จากนักปราชญ์ รวมทั้งจากครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาสอนสั่งมา  หรือแต่งขึ้นเองบ้าง  บางครั้งก็จำที่มาได้  แต่ส่วนมากก็จำไม่ได้  จึงขออภัยมา  ณ  ที่นี้ด้วย
        อย่างไรก็ตาม  ข้าพเจ้าก็มุ่งหวังว่าบทความธรรมะทั้งหลายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวัดเมืองสาตรหลวง  และได้อ่านบทความเหล่านี้อันอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตต่อไป
         ขอเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในธรรมตลอดกาลนาน

 

 

สุกิตติภิกขุ

 

ความกตัญญู ธรรมะเรื่องอนัตตา
พระพุทธศาสนากับสังคม พระพุทธศาสนากับสังคม 2
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ อาสาฬหบูชากถา
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ 2 ธรรมะเรื่องการเตรียมตัวก่อนตาย
ว่าด้วยเรื่องพระไตรปิฎกกับชีวิตประจำวัน พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทย
พระพุทธศาสนากับสุขภาพ สิกขาบทเล็กน้อย

 

Get free counter at Cgi2yoU.com